ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα :11/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.4594
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων (δύο γραφείων) στο Γ.Ν. Πρέβεζας με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ.4530/10-05-2018 αίτημα για εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων στο Γ.Ν. Πρέβεζας

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 18/05/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00π.μ για την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης χώρων στο Γ.Ν. Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0863).
Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή.


Για την πραγματοποίηση των εργασιών όπως περιγράφονται στην ακόλουθη τεχνική περιγραφή μπορούν να συμμετέχουν:
1. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.), εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.
2. Εγγεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων για έργα κατηγορίας Οικοδομικά.

ΤΕ Χ Ν Ι Κ Η  Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η
Στο χώρο του α’ ορόφου των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου θα διαμορφωθούν δύο χώροι οι οποίοι θα διατεθούν ως γραφεία ιατρών.
Οι εργασίες οι οποίες θα πρέπει να πραγματοποιηθούν είναι οι ακόλουθες:
1. Κατασκευή των χώρων με χρήση γυψοσανίδων, Στις εργασίες περιλαμβάνεται ο μεταλλικός σκελετός και η κατάλληλη μόνωση αλλά και όλα τα υλικά και μικροϋλικά που θα απαιτηθούν (Πίν.αα1).
2. Επιμελής προεργασία των επιφανειών που θα κατασκευαστούν και χρωματισμών αυτών με τη χρήση υλικών κατάλληλων για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος (απόχρωση λευκή) (Πίν.αα2).
3. Προμήθεια και τοποθέτηση δύο (2) συρόμενων θυρών μετά των απαραίτητων μηχανισμών κύλισης και στερέωσης (να διαθέτουν κλειδαριά ασφαλείας) (Πίν.αα3).
4. Προμήθεια και τοποθέτηση παραθύρου αλουμινίου (συμπεριλαμβανομένων των υαλοστασίων) στο σημείο εκείνο της κατασκευής το οποίο θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία(Πίν.αα3).

Α/Α 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 1  Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 15 mm.Συμπεριλαμβάνονται υλικά και
μικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως (μόνωση, σκελετός)
 40
 2  Βαφή επιφανειών γυψοσανίδας με ακρυλικό χρώμα βάσεως νερού κατάλληλο
για υγειονομικές μονάδες (περιλαμβάνεται η προεργασία των επιφανειών,
σπατουλάρισμα κλπ)
 100
 3  Θύρες 80x190 από ξυλεία τύπου Σουηδίας, συρόμενες, μονόφυλλες, πλήρεις με
τετράξυλο (κάσσα) 9x9 cm, αρμοκάλυπτρα 2.5x2.5 cm, πλαίσια θυροφύλλων
5x13 cm, κόντρα - πλακέ πάχους 5mm, με πλήρη μηχανισμό κύλισης
(ρουλεμάν), και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και
λειτουργίας, μικροϋλικά και εργασία για την πλήρη κατασκευή, στερέωση και
τοποθέτηση χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών χρωμέ(να περιλαμβάνονται).
Απόχρωση όμοια με αυτή των υφιστάμενων θυρών των λοιπών ιατρείων.
 2
 4  Παράθυρο αλουμινίου συρόμενο, επάλληλο με ανασυρόμeνο το ένα ή και τα
δύο φύλλα συμπεριλαμβανομένων των υαλοστασίων διαστάσεως 1,20x0,70m.
Λευκής απόχρωσης.
 1

Στην τιμή προσφοράς συμπεριλαμβάνονται: η μεταφορά των πάσης φύσεως υλικών επί τόπου του έργου όπως και όλα τα υλικά, οι εργασίες και οι ασφαλιστικές και λοιπές εισφορές.
Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι αρίστης ποιότητας (να φέρουν σήμανση CE της Ευρωπαϊκής Ένωσης ).
Καθώς θα πραγματοποιούνται ταυτόχρονα εργασίες ηλεκτρολογικής φύσεως στους υπό διαμόρφωση χώρους θα υπάρχει απόλυτη συνεργασία μεταξύ του Αναδόχου και του φορέα.
Όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και πάντοτε υπό την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του νοσοκομείου.
Δυνατότητα επίσκεψης στο χώρο του νοσοκομείου για κάθε ενδιαφερόμενο: καθημερινά 7.00-15.00 (Τηλ. Επικ. 2682361316 κ.Δρόσου Ελένη).

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                Πρέβεζα : 10/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.4515
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361316
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών στο Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το με αριθ. Πρωτ.4395/08-05-2018 πρωτογενές αίτημα προμήθειας ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 17/05/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 11πμ, για την προμήθεια ειδών εντομοκτονίας και απωθητικών φιδιών για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1899) για το Γ.Ν Πρέβεζας και συνολικού προϋπολογισμού 200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1899) για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  • Απωθητικό φιδιών (τεμ 15)
  • Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή ζελε για κατσαρίδες( τεμ 15)
  • Εντομοκτόνο εωτερικών &εξωτερικών χώρων (τεμ 15)

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

  • Απωθητικό φιδιών (τεμ 10)


Τα παραπάνω βιοκτόνα σκευάσματα θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας του ΥΥ.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                      Πρέβεζα:08/05/2018


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΩΕΖΑΣ                                                 Αρ.Πρωτ.:4447
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΤΟΝΕR.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΡΙΤΗ 16-05-2018 Σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1400,40€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1261.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤ/ΤΕΜ  ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ 
 1 SAMSUNG MLT-D116L(3000 ΣΕΛΙΔΩΝ)  16        
 2 PANASONIC TONER KX-FAT472X BLACK  2        

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                     Πρέβεζα :04/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                               Αρ. Πρωτ. 4283
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου.Π
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του πλυντηρίου σκοραμίδων της καρδιολογικής κλινικής με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.:Το υπ’αριθ. Πρωτ.4194/02-05-2018 Πρωτογενές αίτημα για την επισκευή του πλυντηρίου σκοραμίδων της καρδιολογικής κλινικής.


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 10/05/2018 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του Πρεσσοστάτη πλυντηρίου σκοραμίδων MEIKO TOPIC2 της καρδιολογικής κλινικής συνολικού προϋπολογισμού 130,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1439) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                        Πρέβεζα : 04/05/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                  Αρ. Πρωτ.4284
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στο ΚΗΥ- 9974 του Γ.Ν Πρέβεζας και στο ΚΗΥ-9965 του ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας.
ΣΧΕΤ.: Το αριθ. Πρωτ.4195 / 02-05 -2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης ελαστικών των οχημάτων του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας και ΚΕΦΙΑΠ Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλώ όπως αποστείλετε τεχνική – οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο μέχρι Πέμπτη 10/05/2018 & ώρα 12.00 για προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών στα οχήματα του Γ.Ν Πρέβεζας και του ΚΕΦΙΑΠ προϋπολογισμού 350,00€ με το ΦΠΑ για το Γ.Ν Πρέβεζας και προϋπολογισμού 450€ με το ΦΠΑ για το ΚΕΦΙΑ Πρέβεζας, σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Η προσφορά πρέπει να είναι σύμφωνη με τα κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές και αφορά το κάθε είδος χωριστά για το σύνολο της ζητούμενης ποσότητάς.


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ «ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΣΩΤΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
1. Τα ελαστικά πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να φέρουν ανάγλυφα τη σχετική σήμανση CE.
2. Να πληρούν τις οδηγίες της εγκυκλίου του Ευρωπαϊκού Τεχνικού Οργανισμού Ελαστικών και Ζαντών.
3. Τα ελαστικά θα πρέπει να είναι καινούργια και να μην έχουν υποστεί αναγόμωση.
4. Η ημερομηνία παραγωγής τους δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία τοποθέτησής τους.
5. Τα ελαστικά να φέρουν πιστοποιητικά ποιότητας.
6. Στην τιμή θα περιλαμβάνεται η τοποθέτηση, η ευθυγράμμιση(όπου απαιτείτε) και η ζυγοστάθμιση καθώς και η τοποθέτηση βαλβίδων και οι προεκτάσεις αυτών όπου απαιτείται.

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ΦΟΡΕΑΣ   ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
1 ΚΗΥ-9974  Γ.Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ  195/70R15  
2 ΚΗΥ-9965 ΚΕΦΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 205/70/R15 ΑΠΑΙΤΕΙΤΕ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 Πρέβεζα:27/04/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                            Αρ. Πρωτ. 4058
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την «προμήθεια: ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας».


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 07/05/2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ & ώρα 12.00 για την προμήθεια ΒΡΕΦΙΚΑ ΓΑΛΑΤΑ 1ης ΗΛΙΚΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ του Γ.Ν. Πρέβεζας προϋπολογισμού 50,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:


Παρακαλούμε για την κατάθεση των προσφορών σύμφωνα με τις συνημμένες τεχνικές προδιαγραφές

Α/Α  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ  ΠΡΟ ΦΠΑ  ΦΠΑ  ΣΥΝΟΛΟ
 1  ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ 1ης ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
ΕΤΟΙΜΟ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΥΓΡΗ ΜΟΡΦΗ (60-100ML)
ΑΤΟΜ. ΣΥΣΚ. ΜΕΤΑ ΘΗΛΗΣ
(ΜΕ ΜΑΚΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ)
 600        

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ/Υ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                Πρέβεζα : 27/04/2018
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                          Αρ. Πρωτ.4056
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ


ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού του Νοσοκομείου.


ΣΧΕΤ.: Η αριθ. Πρωτ.4033/26-04-2018 πρωτογενές αίτημα για έλεγχο και επισκευή του κλίβανου ατμού για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 04/05/2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τον έλεγχο και την επισκευή του κλιβάνου ατμού για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1300€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 1439 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) και 1200€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0887 ΕΡΓΑΣΙΑ) . Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η προσφορά να συνοδεύεται από στοιχεία προηγούμενης αντίστοιχης πώλησης ,ώστε να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμολόγησης.


ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ


Στον κλίβανο ατμού μάρκας GETTINGE τύπου GE-6612 ERK-1 B100 S.N 68456-011 1991 V48 θα πρέπει να πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες:
 Αντικατάσταση λάστιχου πόρτας.
 Αντικατάσταση φίλτρου αέρα.
 Αντικατάσταση δύο ατμοπαγίδων ½΄΄
 Αντικατάσταση ρελέ ατμογεννήτριας 32KW
 Ελεγχος λειτουργίας.


Μετά το τέλος των εργασιών ο κλίβανος θα παραδοθεί μετά από πλήρη έλεγχο
καλής λειτουργίας με πρόγραμμα ελέγχου στεγανότητας (leak test P6) καθώς και πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας ατμού (P3 Bowie Dick Test).


Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                Πρέβεζα:24/04/2018
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                    Αρ. Πρωτ.3987

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Tμήμα…...: Οικονομικό
Πληρ………: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2
481 00, Πρέβεζα
Email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων εργαστηρίων.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική προσφορά έως ημέρα Τετάρτη 02/04/2018 και ώρα 11 π.μ., με MAIL λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ   ΠΟΣΟΤ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ   ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ 
 1  MANNITOL SALT AGAR 40 ΤΡΥΒΛΙΑ        
 2  CHOCOLATE AGAR  3 ΚΟΥΤΙΑ        
 3  S.S. AGAR ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΈΝΑ  40 TEST        
 4  SABOURAUD DEXTR AGAR 2 KOYTIA        

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Y
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                        Πρέβεζα:24/04/2018

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                   Αρ.Πρωτ.:3983
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Ιωάννου Π.
Τηλ.: 2682361308
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ.
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-04-2018,με FAX έως τις 10 πμ, λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1381 και 1150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1129.
Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α Περιγραφή Είδους  ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ΤΕΜ  ΚΩΔ/ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΤ.  Τιμή Μον.  ΠΡΟ Φ.Π.Α  Φ.Π.Α  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α 
 1  ΑΠΟΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ 4ΛΙΤ  260 LITRA          
 2  ΣΥΡΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΧΟΝΤΡΟ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟ)  30 ΤΕΜΑΧΙΑ          
 3  ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ 250GR ΛΕΙΟ ΛΕΥΚΟ ΑΠΑΛΟ
Ποιότητα : 100% Χημικός Χαρτοπολτός,
Λευκότητα : 100%
Μέτρα :70 (απόκλιση±5%),
Φύλλα: 315 (απόκλιση±5%),
Βάρος Ρόλου: 250gr Δίφυλλο,
Λείο, Υδατοδιαλυτό
 250 ΤΕΜΑΧΙΑ          
 4 ΑΛΑΤΙ Νο3 ΧΟΝΔΡΟ  5000 ΚΙΛΑ          
 5 ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ Μ.Χ ΜΕ ΠΩΜΑ 640 ML  12000 ΤΕΜΑΧΙΑ          
 6  ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Μ.Χ.
ΜΕΓΑΛΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ ΣΟΥΠΑ
 5000 ΤΕΜΑΧΙΑ          

O ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ
ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                  Πρέβεζα :16/04/2018      

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                            Αρ. Πρωτ.:3609

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

 

ΓΕΝΙΚΟ  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ                 

Tμήμα……..:  Οικονομικό

Πληρ………:    Δρόσου Χ..

Tηλ. ……….:   2682361308

Fax  ………..:  26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..:  Σελεύκειας 2 48100,  Πρέβεζα

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την  επισκευή και συντηρηση  του οχήματος ΚΗΥ- 9984 του Γ.Ν Πρέβεζας.

ΣΧΕΤ.:  Το αριθ. Πρωτ.3608/16-04-2018 πρωτογενές αίτημα για την έγκριση  επισκευής-συντήρησης του οχήματος και για την κάλυψη των άμεσων αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με συλλογή προσφορών και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά με FAX έως 20/04  /2018 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11πμ, λόγω του κατεπείγοντος για  την επισκευή-συντήρηση  του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ- 9984(SKODA FELICIA DIESEL) για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν Πρέβεζας συνολικού προϋπολογισμού 400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ 1431) και 140,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ( ΚΑΕ 0881).Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)(όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στο όχημα SKODA FELICIA DIESEL(έτος 2002) του Νοσοκομείου απαιτούνται οι παρακάτω εργασίες:

  1. 1. Αλλαγή λαδιών
  2. 2. Αλλαγή φίλτρο λαδιού
  3. 3. Αλλαγή φίλτρο πετρελαίου
  4. 4. Αλλαγή φίλτρο αέρος
  5. 5. Αντικατάσταση γρύλων παραθύρων(τεμ 2)
  6. 6. Αλλαγή αμορτισέρ πορτ μπαγκάζ(τεμ 2)

 

                                                            Ο  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ.

                                                             ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ