Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 29/2020


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2020 Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ουρολογίας με συνοδό εξοπλισμό (Αντιδραστήρια για φυσικοχημική ανάλυση ούρων, Γλυκοζυλιομένη Αιμοσφαιρίνη και αντιδραστήρια αιμοκαλλιεργειών) με CPV 33696700-2 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                        Πρέβεζα:25-11-2019

                                                                                                             Αρ.Πρωτ.:12323

ΠΡΟΣ :  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Tμήμα:  Οικονομικό
Πληρ.:  Μώκου Λ.
Τηλ.:      2682361308
Φαξ:       2682024837
Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών του ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce με CPV: 34913000-0 προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 1.300,00€  του Γ.Ν. Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά καθώς και πιστοποιητικό αποκλειστικότητας για την προμήθεια ανταλλακτικών του Ακτινολογικού μηχανήματος  MERATE OPERA T90ce έως την ΠΕΜΠΤΗ 28-11-2019 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, έως τις 11.00π.μ,  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1439.

               Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Η επισκευή αφορά συγκεκριμένα το κάτωθι μηχάνημα:

  • Στο Ακτινολογικό μηχάνημα OPERA T90ce χρειάζεται αντικατάσταση μοτέρ κασέτας σεριογράφου, συρματόσχοινου, ελατηρίων, ρυθμίσεις, εργασίες καθαρισμού και ελέγχου ασφαλούς λειτουργίας, παράδοση σε χρήση.

Οι συμμετέχουσες εταιρίες  πρέπει να είναι πιστοποιημένες για την επισκευή του ανωτέρω μηχανήματος.

                                                                                                      

                                                                                                             ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Δ.Υ

 

                                                                                                           ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια «Φορητού αναπνευστήρα με καπνογραφία» με CPV 33157400-9 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής & ποιότητας (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.24/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια Ορθοπεδικού υλικού-Βίδες- Ήλοι (CPV:33141750-2) για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13.619,88€ για το Γ.Ν. Πρέβεζας.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 5/2018

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2015

Για την προμήθεια Υλικών κλιβάνου (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) με cpv 33198200-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 14.497,83 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ TOY ΠΠΥΥ 2015
Για την προμήθεια ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ με cpv 33141420-0 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 25.079,33 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη σας τα αναγραφόμενα εκ΄ παραδρομής στη σελίδα 5 της διακήρυξης ότι δηλαδή ζητούνται “Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων”.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 49Α/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
με κωδικό κατηγορίας CPV (98310000-9).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 37.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 04/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 48Α/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» με
κωδικό κατηγορίας CPV (50750000-7).
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 04/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.44Β/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΩΝ
με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 60.311,16 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και ημ/νία διενέργειας 06/03/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

Σελίδα 1 από 2