Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
                                                                                                                       ΑΔΑ : Ψ9ΣΦ469079-3ΔΨ
                                                                                                                       ΑΔΑΜ: 20PROC006557412
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3600/10-04-2020
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ……………: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 12/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ « ΕΞΙ (6) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ» ΜΕ CPV 33190000-8 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.387,10€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ , 60.000,00 € ΜΕ
Φ.Π.Α (24%), ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ- ΤΙΜΗΣ.

Ετικέτες

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΑΔΑ: ΨΦΡΠ469079-ΧΚ0

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                ΑΔΑΜ: 20PROC006521378

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3363/03-04-2020

 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                 

Πληροφορίες:.. : Σπανου Α.                                                                       

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                              

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ……………: 48100

Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 11/2020

 

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας « ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ» με CPV  38434000-6  προϋπολογισμού 1.700,00€ καθαρή αξία, 2.108,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος προϋπολογισμού 1.700,00€ καθαρή αξία , 2.108,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

 

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                              ΑΔΑΜ: 20PROC006473862

                                                                                         ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 84121                                                                                                                                                                              
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                        Αρ πρωτ:2916
Τμήμα : Οικονομικό                                                            Ημερομηνία:23 -3-2020
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : ΜΩΚΟΥ Λ.
Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2
Τ.Κ.48100- Πρέβεζα
ΤΗΛ. 26823-61320, 310
URL:www.prevezahospital.gr

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 7/2020 για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141000-0 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω
ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 90.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον φορέα του νοσοκομείου πίνακα προγραμματισμού 2020
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                         ΑΔΑ: 6ΩΝ3469079-Α96
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                     ΑΔΑΜ: 20PROC006479802
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                   ΗΜΕΡΟΜ:26/03/2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3032

Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ……………: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός του πίνακα προγραμματισμού προμηθειών 2020 για την προμήθεια Υλικών
Αποστείρωσης (χάρτινες σακούλες ή περιτυλίγματα αποστείρωσης) ME CPV 33198200-6 για την κάλυψη
των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.000,00
€ συμπ/νου ΦΠΑ.

 

 

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                      ΑΔΑ: ΩΖΓΥ469079-8Γ1
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                                  ΑΔΑΜ: 20PROC006437580 
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ &
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                                ΗΜΕΡ:16-03-2020

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2586

Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ……………: 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2020
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (CPV 50750000-7) ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ
ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ
ΤΙΜΗ) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 2.258,06€ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ,
2.800,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕ
ΜΟΝΟΜΕΡΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΞΗ ΑΥΤΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΔΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΠΟΣΟ ΗΤΟΙ:
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ : 5.600,00€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                                          

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                                                                               ΑΔΑ: ΨΦΒΦ469079-ΞΓΞ

                                                                                                                                          ΑΔΑΜ : 20PROC006383187

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                        ΗΜ/ΝIA :5-3-2020

Τμήμα :..............:Οικονομικό                                                                                                         

Πληροφορίες:.. : Μώκου Λ.                                                                                                   ΑΡ. ΠΡΩΤ.2116/4-3-2020

ΤΗΛ.:……….....2682361310

FAX :………… 2682024837                                                                                               

Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.               :      48100

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 2/2020

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 του Πίνακα Προγραμματισμού Προμηθειών 2019

 

Για Υπηρεσίες «Προστασία από ακτινοβολία» με CPV 90721600-3 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής  (   χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 13.000,00 €  συμπ/νου ΦΠΑ ήτοι 6.500,00 συμπ. Φ.Π.Α για ένα έτος και για δικαίωμα προαίρεσης  12-μηνών  6.500,00€ συμπ/νου ΦΠΑ

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΔΑΜ: 20PROC006320316
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ             ΑΔΑ: ΩΖΠΑ469079-0Ξ2
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                       ΗΜ/ΝIA : 20/02/2020
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Αυδίκος Α.                                                                ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1739
ΤΗΛ.:……….....2682361320
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : athanasios.avdikos@prevezahospital.gr


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1/2020
Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» ME CPV33141700-7 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη
προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ( χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 7.170,00€ συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                           Πρέβεζα.:29-01-2020
                                                                                Αριθμ. πρωτ: 1059

Τμήμα: Οικονομικό
Γραφείο: Προμηθειών
Τηλ.: 26823-61310
Φαξ: 2682024837
Ταχ. Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Ορισμός νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης για την με Συστ. Αριθμό 78131 διακήρυξη προμήθειας διατάξεων νεφρικής υποστήριξης(φίλτρα) Γ.Ν Πρέβεζας.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC005967720
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ               ΑΔΑ: ΩΞΟΓ469079-ΦΣ2
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                           ΗΜ/ΝIA :04/12/2019
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                       ΑΡ.ΠΡΩΤ. 12726/05-12-2019
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.47/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΠΥΥ 2019
Για την προμήθεια «Συρίγγων» με CPV 33141310-6 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής
(χαμηλότερη τιμή) συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 16.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   ΑΔΑΜ: 19PROC005950836
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ                        ΑΔΑ: ΩΝΤΖ469079-93Ξ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    ΗΜ/ΝIA : 02/12/2019
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                                                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.12620/3-12-2019
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100
Ε-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 45 /2019
Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με CPV 33141620-2.για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Ετικέτες
Σελίδα 1 από 5