Εμφάνιση άρθρων βάσει ετικέτας: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.:3464

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τμήμα: :OIKONOMIKO
Πληροφορίες :Μώκου Λ.
Τηλ. :2682361310
Φαξ :2682024837
Ταχ. Διεύθ. :Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 2,§1,εδ31 και άρθρο 118 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών»
2. Το Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/2016) αρθ.57 σύμφωνα με το οποίο «από 1/7/2016 καταργούνται τα άρθρα 14 έως 201 του Ν4281/204(Α΄160), πλήν των διατάξεων των άρθρων 134 έως 138-139, 157 και της παρ. 5 του άρθρου 201 οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ».
3. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ. 160/8-08-2014) «Μέτρα ανάπτυξης και στήριξης της ελληνικής νομοθεσίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
4. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) «περί σύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων».
5. Το Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31/Α/02.03.2011) άρθρο 6 σε συνδυασμό με τα άρθρα 15 & 16, «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις».
6. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.3580/2007 (ΦΕΚ 134/Α/18.06.2007) «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.3329/2005 (ΦΕΚ 81/Α/04.04.2005) «Εθνικό Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις».
9. Το Ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
10. Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
11. Το Ν.4472/2017(ΦΕΚ 74/Α/19.05.2017) ΜΕΡΟΣ Γ «Ίδρυση Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας».
12. Το Ν.4542/2018(ΦΕΚ 95/Α/01.06.2018) άρθρο τέταρτο «Ρυθμίσεις για την ΕΚΑΠΥ» περί εγκρίσεως σκοπιμότητας.
13. Τον προϋπολογισμού 2020 του νοσοκομείου μας.
14. Το με αριθμ. 4ο(Θ11)/28-02-2020 πρακτικό του Δ.Σ Ετήσιος προγραμματισμός Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων Υπηρεσιών και Φαρμάκων 2020.
15. Το με αριθμ. πρωτ. 2757/18-03-20 ΑΔΑΜ 20REQ006455331 πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ.
16. Την με αριθμ. πρωτ. 2794/19-03-2020 ΑΔΑΜ 20REQ006455410δέσμευση πίστωσης.
17. Την με αριθμ. πρωτ. 2849/19-3-2020 AΔΑ : Ω2ΝΡ469079-ΖΣΠ απόφαση διοικητή για τον ορισμό της επιτροπής διενέργειας.
18. Την με συστ. Αριθμ. 84121 διακήρυξη για προμήθεια μη χημικών ιατρικών αναλώσιμών.
19. Το γεγονός ότι η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία έχει καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών Πέμπτη 09/04/2020 και ώρα 17.00.
20. Αιτήματα εταιριών για παράταση της προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς λόγω των εκτάκτων συνθηκών υπάρχει δυσκολία στην έκδοση εγγυητικών συμμετοχής από τα τραπεζικά ιδρύματα και το ταμείο παρακαταθηκών.
21. Το γεγονός ότι μέλημα της υπηρεσίας μας είναι η εξασφάλιση ευρύτερης συμμετοχής στην εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Την παράταση της προθεσμίας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ για τον με συστ. Αριθμ. 84121 διαγωνισμό για της 15/04/2020 και ώρα 17.00. Επίσης μετατίθεται η ημερομηνία αποσφράγισης της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας για της 23/04/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ.
Όσες εγγυητικές έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις προηγούμενες ημερομηνίες υποβολής προσφορών και αποσφράγισης θα γίνουν αποδεκτές για την εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ετικέτες

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 48/2019 για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού εξοπλισμού CPV 50420000-5 με Ανοικτή Διαδικασία κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία για ένα έτος 80.483,87€ χωρίς Φ.Π.Α. και 99.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για δικαίωμα προαίρεσης έξι μηνών συνολική καθαρή αξία 40.241,94 € και 49.900,00 € συμπ. Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια «Φορητού αναπνευστήρα με καπνογραφία» με CPV 33157400-9 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής & ποιότητας (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΔΑ:6ΡΡΓ469079-5ΕΡ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τμήμα :..............:   Οικονομικό                                                                                   ΗΜΕΡΟΜ.:12/11/2014

Πληροφορίες:.. : Μάντζιου Όλγα                                                                             Αρ.Πρωτ.:ΔΣ/1567

ΤΗΛ.:……………...: 2682361310

FAX :……………… : 2682024837                                                                                      

Ταχ. Δ/νση :…...:.Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.: 48100

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.6A/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                               

με κωδικό κατηγορίας CPV (50420000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 6.790,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 20/11/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 20/11/2014      Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Συντηρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

6.790,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICEKITSτης κάμερας KODAKDRYVIEW 5700 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € με ΦΠΑ

8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 840,00 € με ΦΠΑ

10)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350,00€ με ΦΠΑ

11)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD® NXΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.600,00€ με ΦΠΑ

5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICE KITS TOY ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GEDATEXOHMEDA 1.000,00€ με ΦΠΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(50420000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.3/2014

                  ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΕΡΙΑ (Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες) 

με κωδικό κατηγορίας CPV (24100000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 09/09/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 09/09/2014      Ημέρα: ΤΡΙΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΑΕΡΙΑ(Ιατρικό οξυγόνο- Οξυγόνο σε φιάλες)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

40.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(24100000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 4/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ,

για την ανάθεση παροχής Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού για τις ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Πρέβεζας

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία : 9-9-2014

Ημέρα :Τρίτη Ώρα κατάθεσης προσφορών:10:00 Ώρα διενέργειας διαγωνισμού 13:00

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Νοσοκομείο Πρέβεζας – Γρ. Προμηθειών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Παροχή Υπηρεσιών Διανομής Φαγητού

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

55521200-0

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

11.320,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Τέσσερις (4) Μήνες

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 Ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94


Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.1/2014
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΩΝ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 24931230-0)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 20/1/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 20/1/2014 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (24931230-0)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους και σε περίπτωση που τελεσφορήσουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που διενεργούνται ενιαία από άλλους φορείς και αφορούν και το νοσοκομείο μας, κάθε διαγωνιστική διαδικασία και σύμβαση του νοσοκομείου μας για τις συγκεκριμένες προμήθειες παύουν να ισχύουν
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.34/2013
ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Ρουχισμός επαγγελματικής χρήσης » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV 18110000-3 Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 18.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και ημ/νία διενέργειας 30/01/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 30/01/2014 Ημέρα: Πέμπτη Ώρα: 12:00 Π.Μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 18.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (18110000-3)
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΠΙΝΑΚΑ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια του έτους
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Ετικέτες