ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ - Πέμπτη, 05 Σεπτεμβρίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.34/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΠΠΥΥ 2018Για υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ) με  CPV: 79211100-7 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 4.340,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα ενός έτους και με δικαίωμα του νοσοκομείου (δικαίωμα προάιρεσης) να την παρατείνει για ένα έτος  με μονομέρή απόφαση του πριν από τη λήξη αυτής με τους ίδους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι:

Συνολική δαπάνη και για τα δύο έτη :  8.680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

 

ΠεμAMEESTE_Σεπτέμβριος+0300RΣεπAMEEST_EESTEΣεπ+03:000AMEESTE

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.36/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ του ΠΠΥΥ 2018 Για υπηρεσίες διαχειριστικου ελέγχου –λογιστικές υπηρεσίες (Εσωτερικός έλεγχος) με  CPV: 79211000-6 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 4.500,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για χρονικό διάστημα ενός έτους και με δικαίωμα του νοσοκομείου (δικαίωμα προάιρεσης) να την παρατείνει για ένα έτος  με μονομέρή απόφαση του πριν από τη λήξη αυτή με τους ίδους όρους της αρχικής σύμβασης και με το αντίστοιχο ποσό ήτοι:

Συνολική δαπάνη και για τα δύο έτη :  9.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΠεμAMEESTE_Σεπτέμβριος+0300RΣεπAMEEST_EESTEΣεπ+03:000AMEESTE