Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 13:53

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 4/2023 Επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3557/28-03-2023
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                                                     ΑΡΙΘΜ.: 188953
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 4/2023

Επαναπροκήρυξη του Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ» με CPV 33192000-2, για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 33.775,40€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 101 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ