Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 10:59

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια « ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                                 

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                                                                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                                            

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                    

                                                                                                                                  Πρέβεζα: 22/03/2023

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                                Αρ. Πρωτ.: 3308

Διεύθυνση…….. :  Διοικητικού - Οικονομικού

Τμήμα……………  :  Οικονομικό

Πληροφορίες….  :  Μώκου Λ.

Τηλ…………… …… :  26823 61310

Ταχ.Διεύθυνση.. :  Σελευκείας 2, 48100 Πρέβεζα

Email……………… :  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

            

 ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών για την προμήθεια « ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ » με CPV: 33141800-8 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής..

ΣΧΕΤ.

  1. Το με αριθμ. Πρωτ.3253 /21-03-2023  Αίτημα για «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ»
  2. Την με αρ πρωτ 3259/21-3-2023 ΑΔΑ:ΨΥ4Ο469079-ΥΔΕ δέσμευση του προϋπολογισμού 2023 για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ»

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο προμηθειών έως 28/03/2023 ημέρα ΤΡΙΤΗ 11.30 πμ, για την προμήθεια «ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ »  για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου  συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 450,00€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α ( ΚΑΕ 1311).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΑΝΑ ΤΕΜ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ  Φ.Π.Α.

ΦΠΑ

 

ΑΞΙΑ ΣΥΜΠ. Φ.Π.Α.

1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΑ ΦΙΛΜ»

300 ΤΕΜ

       
 

ΣΥΝΟΛΑ

         

 

ΕΠΙ ΠΟΙΝΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΕΙΓΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ

                                                                                                                  

                                                                 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

                                                                                                        

                                                                                                     ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     

Διαβάστηκε 83 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ