Παρασκευή, 17 Μαρτίου 2023 14:23

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.03/2023 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV: 33181000-2 »

                                                                                                             ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 23PROC012310590
                                                                                                             ΗΜΕΡ. 17-3-2023
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 3089
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                 ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 185640
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


Διακήρυξη υπ΄αριθμ.03/2023

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV: 33181000-2 » για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 125.000,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 84 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ