Πέμπτη, 02 Μαρτίου 2023 18:37

Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας «Σκούπες Βούρτσες και άλλα είδη για την Οικιακή Καθαριότητα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         ΑΔΑΜ: 23PROC012223520
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                  Πρέβεζα:2-3-2023

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                  Αρ. Πρωτ.: 2347

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
Διεύθυνση........:Διοικητικού-Οικονομικού
Τμήμα...........: Οικονομικό

Πληρ..............: Γούση Γ.

Τηλ.................: 2682361310

x.................: 2682024837
Mail
: g.gousi@prevezahospital.gr

ΘΕΜΑ: Έρευνα αγοράς με τη διαδικασία της συλλογής προσφορών προμήθειας «Σκούπες Βούρτσες και
άλλα είδη για την Οικιακή Καθαριότητα» με CPV: 39224300-1 για την κάλυψη των αναγκών του
Νοσοκομείου για ένα έτος συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 29.000,00€ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
αποκλειστικά βάσει τιμής..

ΣΧΕΤ. Το με αριθμ. πρωτ. 2287/02-03-2023 Αίτημα «Σκούπες Βούρτσες και άλλα είδη για την
Οικιακή Καθαριότητα» με CPV: 39224300-1 .

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο στο γραφείο
προμηθειών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής τη Τετάρτη 08/03/2023 έως τις 11:00 π.μ και
αποσφράγιση την Πέμπτη 09/03/2023 και ώρα 09:00 π, προμήθειας «Σκούπες Βούρτσες και άλλα
είδη για την Οικιακή Καθαριότητα» για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου για ένα έτος ,
συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης: 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α» ( ΚΑΕ 1381).

Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται
από την Επιτροπή Προμηθειών (
www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο
αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Διαβάστηκε 94 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ