Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 09:26

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 11/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσίες Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων

                                                                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011704432
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:12643/30-11-2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                   ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 177760
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 11/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για Υπηρεσίες Αποκομιδής Μεταφοράς και Διάθεσης νοσοκομειακών αποβλήτων
με CPV :90524400-με εκτιμώμενη αξία 63.364,00 συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά

 

Διαβάστηκε 89 φορές