Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2022 09:35

Παροχή διευκρινίσεων ως προς τη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το είδος 55 βάσεις επίπεδες κολοστομίας 60mm στη διακήρυξη 9/22

ΘΕΜΑ: : Παροχή διευκρινίσεων ως προς τη προϋπολογισθείσα δαπάνη για το είδος 55 βάσεις επίπεδες κολοστομίας 60mm


Επισημαίνεται ότι , στη διακήρυξη 9/22 που υποβλήθηκε μέσω του Εσηδής με συστημ. αριθμό 176727 για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ»

με CPV 33192000-2, για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 87.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη

από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) , το είδος 55 ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΠΕΔΕΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ 60mm σελ. 40 η εκτιμώμενη αξία σύμβασης

για έτος χωρίς φ.π.α ανέρχεται στο ποσό των 372,00€ και όχι στα 89,28€

Διαβάστηκε 75 φορές