Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2022 08:48

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 08/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού»

                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC011565265

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΗΜΕΡ. 08/11/2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 11757
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,                      ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 176476
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 08/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ Για «υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού» με CPV 50420000-5,

για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 58.167,20€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 80 φορές