en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2022 12:44

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428) και για τον Ξενώνα «Εστία».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                              Πρέβεζα:27/10/2022
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                        Αρ.Πρωτ.:11391
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Βασιλάκου Φ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4 προϋπολογισμού 2.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428) και 350,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον Ξενώνα «Εστία» (ΚΑΕ1899).
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Παρασκευή 4/11/2022 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11.00 π.μ στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (KAE 1428,1899).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο είτε κατ’ είδος.

Διαβάστηκε 56 φορές