Δευτέρα, 04 Απριλίου 2022 10:05

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4

                                                                                     ΑΔΑΜ: 22PROC010315840
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                       Πρέβεζα:4/4/2022
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                 Αρ.Πρωτ.:3504
Τμήμα: Οικονομικό
Πληρ.: Βασιλάκου Φ.
Τηλ.: 2682361310
Φαξ: 2682024837
Διεύθ.: Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας Υδραυλικού υλικού με CPV:44115210-4 προϋπολογισμού 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (ΚΑΕ1428), 300,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για το Κέντρο Φυσικής & Ιατρικής Αποκατάστασης Πρέβεζας (ΚΑΕ1428) και 250,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον Ξενώνα «Εστία» (ΚΑΕ1899).


Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την Δευτέρα 11/04/2022 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11.00 π.μ στο γραφείο προμηθειών, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου και φορέων του. (KAE 1428,1899).
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.
Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά είτε για το σύνολο είτε κατ’ είδος.

Διαβάστηκε 134 φορές