Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 09:43

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 4/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ)

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ                                                          ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010283162
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:3225/29-03-2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                      ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 157418
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 4/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την προμήθεια «ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ( ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) με CPV:33141000-0 συνολικού προϋπολογισμού 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α αντίστοιχα

για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 176 φορές

Γ. Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ