Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2022 07:28

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 3/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό και αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό

                                                                                                         ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC010162085

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:2316

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                      ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.: 156066

6η  Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 3/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Ανοσολογικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό και αντιδραστηρίων Βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό με cpv 33127000-6 και 38434500-1 αντίστοιχα συνολικού προϋπολογισμού 62.720,00€ και 68.285,00€  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α αντίστοιχα  για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 163 φορές