en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022 13:45

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.1/2022 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV 15110000-2, 15000000-8, 15811100-7, 03221200-8»

                                                                          ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 22PROC009958793
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:894/24-1-2022
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                              ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.:153910
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.1/2022

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΚΩΔΙΚΟΥΣ CPV 15110000-2, 15000000-8, 15811100-7, 03221200-8» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 94.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης στην ΠΕ Πρέβεζας για τα είδη οπωροπωλείου .

Διαβάστηκε 144 φορές