en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 10:04

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 30 /2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ »

                                                                                               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009711055
                                                                                               ΗΜΕΡ.9-12-2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:11406
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                                           ΑΡΙΘΜ.:145641
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακήρυξη υπ΄αριθμ. 30 /2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΣΕ ΦΙΑΛΕΣ » με CPV 24111900-4 και CPV 24100000-5 αντίστοιχα, για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 70.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ,ήτοι 65.500,00€ για το υγρό οξυγόνο και 4.500,00€ για αέρια σε φιάλες, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 214 φορές