en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου 2021 13:44

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.28/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV: 33181000-2»

                                                                ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009569178
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:10555
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                            ΑΡΙΘΜ.:142032
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄αριθμ.28/2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ CPV: 33181000-2»

για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος, με εκτιμώμενη αξία 115.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 176 φορές