Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 07:31

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 27/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων εργαστηρίων CPV 33696500-0»

                                                                      ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009551881
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:10454
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                  ΑΡΙΘΜ.:143042
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ


Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 27/2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων εργαστηρίων CPV 33696500-0» με εκτιμώμενη αξία 81.800,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι 40.900,00 συμπ. Φ.Π.Α κατ΄έτος, για τον φορέα του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 204 φορές