en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Δευτέρα, 08 Νοεμβρίου 2021 13:57

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 26/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7»

                                                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:10058
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                        ΣΥΣΤ. ΑΡΙΘΜ.:142296
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 


Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 26/2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων αιματολογικών τεστ με συνοδό εξοπλισμό CPV 33696200-7» με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι 40.000,00 συμπ. Φ.Π.Α κατ΄έτος, για τον φορέα του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Διαβάστηκε 134 φορές