en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 04 Νοεμβρίου 2021 10:33

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.25 /2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ CPV: 33181500-7» για το φορέα του νοσοκομείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:9978
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤ.                                     ΑΡΙΘΜ.:141316
6η Υ.Πε. ΗΠΕΙΡΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ               ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ: 21PROC009473240

                                                                        ΗΜΕΡ.3-11-2021

 

Διακήρυξη υπ΄αριθμ.25 /2021

Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΝΕΦΡΟΥ CPV: 33181500-7» για το φορέα του νοσοκομείου, για ένα έτος και με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος , με εκτιμώμενη αξία 106.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ήτοι 53.000,00€ κατ’ έτος συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 173 φορές