en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2021 14:27

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 23/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CPV 33141200-2» με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 23/2021 Ανοιχτού διαγωνισμού κάτω των ορίων μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την προμήθεια «ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ CPV 33141200-2» με εκτιμώμενη αξία 80.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για ένα έτος συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, ήτοι 40.000,00 συμπ. Φ.Π.Α κατ΄έτος, για τον φορέα του νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 29 φορές