Πέμπτη, 01 Απριλίου 2021 13:21

Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών πρόληψης λοιμώξεων με CPV 39224300-1 προϋπολογισμού 4.207,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 9/2021


Επαναπροκήρυξη του Συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Υλικών πρόληψης λοιμώξεων με CPV 39224300-1 προϋπολογισμού 4.207,85 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 299 φορές