Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 14:04

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για προμήθεια ειδών πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 30200000-1 συνολικού προϋπολογισμού 6.195,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών  για προμήθεια ειδών πληροφορικής με ΚΩΔΙΚΟ CPV: 30200000-1   συνολικού προϋπολογισμού 6.195,00€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες ΤΟΥ Γ Ν ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΠΕΜΠΤΗ  9/04/2021 έως τις 11 πμ, σε κλειστό φάκελος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού  6.195,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 7123.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

               Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι ίσες ή κατώτερες της τελευταίας σύμβασης με το νοσοκομείο μας.

Διαβάστηκε 93 φορές