Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 11:43

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ με CPV: 22822000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                             

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα:25-02-2021

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                   Αρ.Πρωτ.: 1935

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:   Μώκου Λ.      

Τηλ.:      2682361308

Φαξ:       2682024837

Διεύθ.:   Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα

                                    

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ΕΝΤΥΠΩΝ με CPV: 22822000-8 για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου Πρέβεζας.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά λόγω του κατεπείγοντος έως την ΤΕΤΑΡΤΗ  03-03-2021 σε κλειστό φάκελο , έως τις 11 πμ, λόγω του επείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 2.767,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον KAE 1293.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί εφάπαξ.  Η μειοδότρια εταιρεία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει τα ζητούμενα υλικά  μέσα στο χρονικό όριο μιας βδομάδας  διαφορετικά θα κηρυχθεί έκπτωτη.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

  • Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

Διαβάστηκε 144 φορές