Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2020 13:47

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας « ΒΑΖΕΛΙΝΟΥΧΩΝ ΓΑΖΩΝ 10 x 10 cm», με κωδικό CPV:33141119-7 και κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, χαμηλότερη τιμή.

Διαβάστηκε 105 φορές