Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2020 14:39

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «α) δύο (2) διφασικών απινιδωτών» με CPV 33182100-0 προϋπολογισμού 8.300,00 € με Φ.Π.Α. και β) ενός (1) νιπτήρα ουροσυλλεκτών Bohoum συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00 με ΦΠΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2020

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «α) δύο (2) διφασικών απινιδωτών» με CPV 33182100-0 συνολικού προϋπολογισμού 8.300,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) ενός (1) νιπτήρα ουροσυλλεκτών Bohoum συνολικού προϋπολογισμού 2.600,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α με CPV42900000-5.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 44 φορές