Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2020 20:47

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 49/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του covid-19 ME CPV 33141000-0 συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 49/2020


Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Μέσων ατομικής προστασίας για την αντιμετώπιση του covid-19 ME CPV 33141000-0 συνολικού προϋπολογισμού 45.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την κάλυψη των αναγκών του νοσοκομείου για δύο μήνες.

Διαβάστηκε 59 φορές