Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 08:30

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 34/2020 (επαναπροκήρυξη) για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141000-0 με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            ΑΔΑΜ: 20PROC007276877
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                           ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 96919

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                     Αρ πρωτ:8384
Τμήμα : Οικονομικό                                                          Ημερομηνία:8/9/2020
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : ΜΩΚΟΥ Λ.
Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2
Τ.Κ.48100- Πρέβεζα
ΤΗΛ. 26823-61320, 310
URL:www.prevezahospital.gr

 

 

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 34/2020 (επαναπροκήρυξη) για την προμήθεια ΜΗ ΧΗΜΙΚΑ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ CPV 33141000-0 με Ανοικτή
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 30.601,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον φορέα του νοσοκομείου πίνακα προγραμματισμού 2020
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής(χαμηλότερη τιμή)

Διαβάστηκε 31 φορές