Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2020 17:23

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2020 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού με CPV 50420000-5

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 31/2020


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ


Για υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ιατρικού χειρουργικού εξοπλισμού με CPV 50420000-5 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 61.800,00 € συμπ/νου ΦΠΑ

Διαβάστηκε 57 φορές