Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020 10:05

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 27/2020 για την προμήθεια Τροφίμων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ:20PROC007116435
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                 ΑΔΑ: 6ΧΜΣ469079-Λ89
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                                ΑΡ. ΕΣΗΔΗΣ: 94906

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                          Αρ πρωτ: 7307
Τμήμα : Οικονομικό                                                               Ημερομηνία: 31-07-2020
Γραφείο : Προμηθειών
Πληροφορίες : Σπανού Α.
Ταχ. Δ/νση: Σελευκείας 2
Τ.Κ.48100- Πρέβεζα
ΤΗΛ. 26823-61320, 310
URL:www.prevezahospital.gr

 

Διακήρυξη υπ΄ αριθ. 27/2020 για την προμήθεια Τροφίμων CPV15110000-2, 15000000-8, 15811100-7, 03221200-8
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 95.000,00€ συμπ. ΦΠΑ για τον φορέα του νοσοκομείου με κριτήριο
κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) και το
μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης στη μέση τιμή λιανικής πώλησης ΠΕ Πρέβεζας για τα είδη οπωροπωλείου.

Διαβάστηκε 10 φορές