Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 13:15

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες (νέα ηλεκτρολογική σύνδεση των κλιβάνων ατμού του Γ.Ν. Πρέβεζας)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                 Πρέβεζα : 30/06/2020
6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                       Αρ. Πρωτ. 6291
ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
Tμήμα……..:Οικονομικό
Πληροφορίες: Ιωάννου Π.
Tηλ. ……….: 2682361308
Fax ………..: 26820 24837
Tαχ. Δ/νση ..: Σελευκείας 2 48100, Πρέβεζα


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για ηλεκτρολογικές εργασίες (νέα ηλεκτρολογική σύνδεση των κλιβάνων ατμού του Γ.Ν. Πρέβεζας) με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.
ΣΧΕΤ.: Το υπ’αριθ. Πρωτ.6171/26/06/2020 αίτημα για ηλεκτρολογικές εργασίες στο Γ.Ν. Πρέβεζας. Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο
έως 09-07-2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ 12.00μ.μ για την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών στις εγκαταστάσεις του υποσταθμού μέσης τάσης του Γ.Ν. Πρέβεζας.


Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθεί νέα παροχή για τη σύνδεση των δύο κλιβάνων ατμού οι οποίοι είναι εντός της κεντρικής Αποστείρωσης των Χειρουργείων (Κτίριο Γ) από τους κεντρικούς πίνακες του νέου μηχανοστασίου (Κτίριο Ε).
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω εργασιών ανέρχεται στα 2.232,00€ με το ΦΠΑ (ΚΑΕ0889). Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών-υλικών συνολικού προϋπολογισμού 5.580,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (ΚΑΕ1429). Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή. Για την πραγματοποίηση των εργασιών απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εμπειρία σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (να υποβληθεί στην οικονομική προσφορά) τουλάχιστον πέντε (5) ετών .
Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

Διαβάστηκε 76 φορές