Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020 14:11

α) Υποδημάτων (νοσηλευτικής – τεχνικής υπηρεσίας) cpv 18800000-7, β) Ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης για την προμήθεια στολών νοσοκόμων και γ) Ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης για την προμήθεια στολών υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας με CPV 181100000-3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 19/2020

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας

«α) Υποδημάτων (νοσηλευτικής – τεχνικής υπηρεσίας) cpv 18800000-7 προϋπολογισμού 6.200,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α,

β) Ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης για την προμήθεια στολών νοσοκόμων με CPV 181100000-3 συνολικού προϋπολογισμού 4.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και

γ) Ρουχισμού επαγγελματικής χρήσης για την προμήθεια στολών υπαλλήλων τεχνικής υπηρεσίας με CPV 181100000-3 συνολικού προϋπολογισμού 3.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαβάστηκε 38 φορές