Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 13:50

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2020 Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» ME CPV 33198000-4

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2020

Συνοπτικός διαγωνισμός προμήθειας «Νοσοκομειακά είδη από χαρτί» ME CPV 33198000-4 προϋπολογισμού 5.645,16€ καθαρή αξία, 7.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α για ένα έτος με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Διαβάστηκε 324 φορές