Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου 2019 12:56

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2019 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019 Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό (με CPV 33127000-6 )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 50/2019

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2019

Για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για ανοσολογικούς αναλυτές με συνοδό εξοπλισμό (με CPV 33127000-6 για ένα έτος, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 66.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 249 φορές