Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 11:03

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                            

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Πρέβεζα: 13/12/2019

                                                                                                          Αρ.Πρωτ.:13049

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Τμήμα:  Οικονομικό

Πληρ.:  Ιωάννου Π.

Τηλ.:     2682361310

Φαξ:      2682024837

Διεύθ.:  Σελευκείας 2, 48100, Πρέβεζα  

                                 

                ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού με cpv 31681410-0 για τις ανάγκες του Γ.Ν.Πρέβεζας προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε οικονομική και τεχνική προσφορά έως την ΤΕΤΑΡΤΗ 18-12-2019 σε κλειστό φάκελο, έως τις 11,00π.μ, για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου προϋπολογισμού 1.750,00€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ για το Γ.Ν. Πρέβεζας (KAE 1292).

                Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr)  (όπου υπάρχουν,) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

     Υπεύθυνη δήλωση για την απόδειξη μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73του ν. 4412/2016 εκ μέρους του οικονομικού φορέα σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου.

Διαβάστηκε 324 φορές