Τρίτη, 21 Μαϊος 2019 12:19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2019, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 Για την προμήθεια «Υγρού οξυγόνου για τη δεξαμενή και αερίων σε φιάλες»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          ΑΔΑΜ: 19PROC004982036
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ               ΑΔΑ: ΩΣΓΖ469079-2ΕΝ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                          ΗΜ/ΝIA : 21-05-2019
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Σπανού Α.                                                                        ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4890
ΤΗΛ.:………..... 2682361310
FAX :…………   2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 15/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018
Για την προμήθεια «Υγρού οξυγόνου για τη δεξαμενή και αερίων σε φιάλες» ME CPV24100000-5 και 24111900-4 αντίστοιχα για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη
από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή),συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ και 7.800,00 αντίστοιχα.

Διαβάστηκε 414 φορές