Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2018 13:16

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 51/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018 Για την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών νοσοκομείου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΔΑΜ: 18PROC004076776
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ  ΑΔΑ: 6ΖΑΤ469079-ΞΣΡ
- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                              ΗΜ/ΝIA : 27/11/2018
Τμήμα :..............:Οικονομικό
Πληροφορίες:.. : Ιωάννου Π.                                                            ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11103/27-11-2018
ΤΗΛ.:……….....2682361310
FAX :………… 2682024837
Ταχ. Δ/νση :…..:Σελευκείας 2 Πρέβεζα
Τ.Κ. : 48100


ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 51/2018
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2018
Για την προμήθεια «Υφασμάτινων ειδών νοσοκομείου» ME CPV 39518000-6 για την κάλυψη των αναγκών του
Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 15.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 867 φορές