Δευτέρα, 01 Οκτωβρίου 2018 11:38

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την προμήθεια «Φορητού αναπνευστήρα με καπνογραφία» με CPV 33157400-9

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 39/2018 ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Για την προμήθεια «Φορητού αναπνευστήρα με καπνογραφία» με CPV 33157400-9 για την κάλυψη των αναγκών του Γ.Ν. Πρέβεζας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής & ποιότητας (συμφερότερη προσφορά), συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
10.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ.

Διαβάστηκε 321 φορές