Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018 06:07

Διευκρινήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό προμήθειας ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΡΥΓΧΗ ΚΑΙ ΦΙΑΛΙΔΙΑ) - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 10/2018

Παρακαλούμε να μη λάβετε υπόψη σας τα αναγραφόμενα εκ΄ παραδρομής στη σελίδα 5 της διακήρυξης ότι δηλαδή ζητούνται “Τα συνημμένα στην τεχνική προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά στοιχεία, θα πρέπει να υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα, να είναι επικαιροποιημένα και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων”.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Διαβάστηκε 449 φορές