Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015 05:18

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 30192700-8)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 1Α/2015 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ » ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ CPV ( 30192700-8)
Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 50.998,56€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (44.518,39€ για το Νοσοκομείο και 6.480,17 € για τις ΜΥ-ΠΕΔΥ) και ημ/νία διενέργειας 03/12/2015 (ώρα : 12.30 ).
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Επαναπροκήρυξη πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:  03/12/2015 Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ Ώρα: 13:00
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 50.998,56 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) (44.518,39€ για το Νοσοκομείο και 6.480,17 € για τις ΜΥ-ΠΕΔΥ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV  (30192700-8) ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας κατά τη διάρκεια τουέτους.
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 944 φορές