Σάββατο, 06 Δεκεμβρίου 2014 15:03

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΤΙΝΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΠΥΥ 2013

Γράφτηκε από τον

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή αφορά την υπογραφή ετήσιας σύμβασης με φυσικό πρόσωπο ή εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας, η οποία θα αναλάβει τις απορρέουσες από τον νόμο υποχρεώσεις που αφορούν τα ακτινολογικά εργαστήρια του Γ.Ν. Πρέβεζας (κατηγορία Χ-2) και των Κ.Υ. Θεσπρωτικού, Καναλακίου, Πάργας & Φιλιππιάδας (κατηγορία Χ1).

Οι υπηρεσίες που θα κληθεί να παράσχει το φυσικό πρόσωπο - εταιρία αφορούν:

       Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Πρέβεζας

 • Έναν υπολογιστικό τομογράφο.
 • Ένα κλασικό ακτινογραφικό μηχάνημα .
 • Ένα τηλεχειριζόμενο ψηφιακό ακτινογραφικό - ακτινοσκοπικό μηχάνημα .
 • Ένα φορητό ακτινοσκοπικό μηχάνημα τύπου C-ARM.
 • Ένα φορητό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα σκοτεινό θάλαμο με αντίστοιχο αυτόματο εμφανιστήριο.
 • Μια camera ξηρής απεικόνισης .
 • Τέσσερα διαφανοσκόπια.
 • Ένα κλασικό ακτινογραφικό ηχάνημα ..
 • Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα σκοτεινό θάλαμο με αντίστοιχο αυτόματο εμφανιστήριο.
 • Ένα διαφανοσκόπιο.
 • Ένα κλασικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα .
 • Ένα σκοτεινό θάλαμο με αντίστοιχο αυτόματο εμφανιστήριο.
 • Ένα διαφανοσκόπιο.
 • Ένα κλασικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα σκοτεινό θάλαμο με αντίστοιχο αυτόματο εμφανιστήριο.
 • Ένα διαφανοσκόπιο.
 • Ένα κλασικό ακτινογραφικό μηχάνημα..
 • Ένα οδοντιατρικό ακτινογραφικό μηχάνημα.
 • Ένα σκοτεινό θάλαμο με αντίστοιχο αυτόματο εμφανιστήριο.
 • Ένα διαφανοσκόπιο.

       Β΄ Κέντρο Υγείας Θεσπρωτικού

         Γ΄ Κέντρο Υγείας Καναλακίου

   Δ΄ Κέντρο Υγείας Πάργας (Βρίσκεται εκτός λειτουργίας)

         Ε΄ Κέντρο Υγείας Φιλιππιάδας

Για όλο το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα καλύπτονται με τακτικές επισκέψεις όλες οι προβλεπόμενες από την νομοθεσία απαιτήσεις για τη σωστή λειτουργία των εργαστηρίων.

Το φυσικό πρόσωπο - εταιρία παροχής υπηρεσιών ακτινοπροστασίας (ανάδοχος) θα ορίσει συγκεκριμένο άτομο ως Υπεύθυνο Ακτινοπροστασίας του Νοσοκομείου (στην περίπτωση φυσικού προσώπου ο ίδιος) ο οποίος θα παρέχει αναλυτικά τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. Παροχή συμβουλών για τον απαραίτητο εξοπλισμό ακτινολογικών εργαστηρίων, αξιολόγηση και σύνταξη προδιαγραφών.
 2. Παροχή συμβουλών επί θεμάτων καλής λειτουργίας εξοπλισμού και γενικά επί θεμάτων ακτινοπροστασίας.
 3. Συντονισμό διαδικασιών για την επίλυση πιθανών προβλημάτων, καθοδήγηση των εταιριών που εμπλέκονται σε περίπτωση που απαιτηθούν ρυθμίσεις των μηχανημάτων.
 4. Πραγματοποίηση ελέγχων καλής και ασφαλούς λειτουργίας, μετά τις απαραίτητες ρυθμίσεις, επισκευές, τροποποιήσεις μηχανημάτων.
 5. Πραγματοποίηση ελέγχων ακτινοπροστασίας προσωπικού, εξεταζόμενων και χώρων.
 6. Οργάνωση διαδικασίας-καθοδήγηση για τη συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών προκειμένου να υποβληθούν στις αρμόδιες αρχές με σκοπό την έκδοση ή την ανανέωση των αδειών λειτουργίας.
 7. Σχεδιασμός, οργάνωση και επίβλεψη εφαρμογής Προγραμμάτων Διασφάλισης Ποιότητας στα εργαστήρια.
 8. Πρόταση νέων μεθόδων ή τροποποίηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων για τη μείωση της δόσης στους εξεταζόμενους και τη βελτιστοποίηση της απεικονιστικής.
 9. Οργάνωση, επίβλεψη και εκτέλεση προγραμμάτων ποιοτικών ελέγχων.
 10. Καθορισμός των ορθών φυσικοτεχνικών παραμέτρων για τις ακτινολογικές εξετάσεις.
 11. Οργάνωση και εκτέλεση προγραμμάτων για τον καθορισμό των δόσεων αναφοράς (Reference level)
 12. Εισήγηση μέτρων στη Δ/νση ή στον υπεύθυνο του εργαστηρίου για την ελαχιστοποίηση των δόσεων στους εξεταζόμενους.
 13. Τήρηση αρχείου δοσιμέτρησης των εργαζομένων κατηγορίας Α και Β.
 14. Επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού του εργαστηρίου σε θέματα ακτινοπροστασίας.
  1. Δοσίμετρο κατάλληλο για τη μέτρηση του ρυθμού δόσης εισόδου στον ενισχυτή εικόνας ακτινοσκοπικών συστημάτων
  2. Ηλεκτρονικό όργανο μέτρησης του χρόνου έκθεσης ακτινολογικών συστημάτων με δυνατότητα μέτρησης από 2 msec
  3. ΚΥΑ Αριθ. 1014 «Έγκριση Κανονισμών Ακτινοπροστασίας», Φ.Ε.Κ. 216/6 Μαρτίου 2001 Τεύχος Δεύτερο
  4. Εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε. (11/2006) σε εφαρμογή της παραγράφου 1.1.4.7.1 των Κανονισμών Ακτινοπροστασίας
  5. Κατευθυντήριες Γραμμές για την Πραγματοποίηση Ελέγχων Ποιότητας σε Ψηφιακά Ακτινοδιαγνωστικά Συστήματα της Ε.Ε.Α.Ε. (12/2011)
  6. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια ποιότητας των διαγνωστικών ακτινογραφικών εικόνων για την ακτινολογία ενήλικων (EUR 16260)
  7. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια ποιότητας των διαγνωστικών ακτινογραφικών εικόνων και την ακτινολογία παίδων (EUR
  8. Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τα κριτήρια ποιότητας Υπολογιστικής Τομογραφίας (EUR
  9. Κριτήρια αποδοχής Ακτινολογικών Εγκαταστάσεων και Εγκαταστάσεων Πυρηνικής Ιατρικής
  10. Εγχειρίδια Ποιοτικού Ελέγχου Υπολογιστικού Τομογράφου, Μαγνητικού Τομογράφου, Ψηφιοποιητών, Εκτυπωτών Laser, κ.α.

Όργανα μέτρησης – Εξοπλισμός

Ο εξοπλισμός του αναδόχου θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:

    1.Όργανο μέτρησης υψηλής τάσης kVp κατάλληλο για ακτινογραφικά - ακτινοσκοπικά συστήματα    που θα απεικονίζει και θα αναλύει τις κυματομορφές εξόδου των λυχνιών και θα μετρά σε παλμική λειτουργία

2.Όργανο μέτρησης υψηλής τάσης kVp κατάλληλο για υπολογιστικό τομογράφο που θα απεικονίζει και θα αναλύει τις κυματομορφές εξόδου της λυχνίας

3.Δοσίμετρο κατάλληλο για κλασσικά ακτινογραφικά -ακτινοσκοπικά συστήματα που θα μετρά και σε        παλμική λειτουργία

4. Δοσίμετρο κατάλληλο για υπολογιστικό τομογράφο (δοσίμετρο-pencil shaped)

7.Όργανο μέτρησης ακτινοβολίας χώρου

8.Όργανο μέτρησης οπτικής πυκνότητας (Densitometer) για τον ποιοτικό έλεγχο αυτόματων εμφανιστηρίων, εκτυπωτών Laser και συστημάτων αυτόματης διακοπής έκθεσης ακτινολογικών μηχανημάτων (A.E.C).

9.Όργανο πρότυπης έκθεσης φιλμ (Sensitometer) για τον έλεγχο αυτόματων εμφανιστηρίων

10.Θερμόμετρο ειδικών προδιαγραφών για τη μέτρηση της θερμοκρασίας των υγρών εμφάνισης και στερέωσης αυτόματων εμφανιστηρίων

11.Όργανο μέτρησης φωτεινότητας (cd/m2) για τον έλεγχο της απόκριση της φωτεινής ροής και της ομοιογένειας φωτεινότητας των μόνιτορ, της μέγιστης φωτεινότητας και ομοιογένειας των χρησιμοποιούμενων διαφανοσκοπείων των εργαστηρίων κ.α.

12.Όργανο μέτρησης φωτεινής έντασης (σε μονάδες lux) για τον έλεγχο του διάχυτου φωτισμού στις οθόνες διάγνωσης και στα διαφανοσκόπεια (Φωτεινότητα υποβάθρου) και για την αξιολόγηση των συνθηκών διάγνωσης των ακτινογραφικών φιλμ (συμπεριλαμβανομένων αυτών του υπολογιστικού τομογράφου)

13.Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου υπολογιστικών τομογράφων για τον έλεγχο της γραμμικής μεταβολής των ΑΥΤ με τους γραμμικούς συντελεστές εξασθένησης, της διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης του συστήματος και της διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης (σε contrast 2%), καθώς με το υπάρχον ομοίωμα που συνοδεύει τον υπολογιστικό τομογράφο του Γ.Ν. Πρέβεζας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν οι προαναφερθέντες απαιτούμενοι, βάσει της από 18.10.2006 σχετικής εγκυκλίου της Ε.Ε.Α.Ε., έλεγχοι.

14.Ομοίωμα ποιοτικού ελέγχου σύμπτωσης φωτεινού πεδίου με πεδίο ακτινοβολίας

15.Ομοίωμα ελέγχου καθετότητας δέσμης ακτίνων-χ σε σχέση με την κασέτα σε ακτινολογικές τράπεζες και ορθοστάτες κασετών.

16.Ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας υψηλής αντίθεσης συστημάτων ενισχυτή εικόνας-μόνιτορ απεικόνισης ακτινοσκοπικών μηχανημάτων

17.Ομοίωμα ελέγχου διακριτικής ικανότητας χαμηλής αντίθεσης συστημάτων ενισχυτή εικόνας-μόνιτορ απεικόνισης ακτινοσκοπικών μηχανημάτων με κατάλληλους απορροφητές

18.Ομοίωμα ελέγχου γεωμετρικής παραμόρφωσης εικόνας ακτινοσκοπικών συστημάτων, μέτρησης διαμέτρου ενισχυτών εικόνας.

19.Ομοίωμα εκτίμησης της ακτινογραφικής αντίθεσης συνδυασμού φιλμ-ενισχυτικής πινακίδας.

20.Ομοίωμα για τον έλεγχο των ακτινογραφικών κασετών (καλή επαφή ενισχυτικής πινακίδας -φιλμ, πιθανά σφάλματα).

21.Ομοιώματα για τον έλεγχο συστημάτων αυτόματης διακοπής έκθεσης ακτινολογικών μηχανημάτων

22.Ομοιώματα μέτρησης μεγέθους εστίας ακτινολογικών μηχανημάτων

23.Φίλτρα αλουμινίου τύπου 1100

Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 που θα αναφέρει τον ιδιοκτήτη του επιστημονικού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιήσει, θα βεβαιώνει την επάρκεια του εξοπλισμού που διαθέτει, την πλήρη συμμόρφωση του με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθώς και το αληθές της συνημμένης με την υπεύθυνη δήλωση αναλυτικής κατάστασης των οργάνων και ομοιωμάτων (με τα αντίστοιχα SerialNumbers) που θα χρησιμοποιηθούν.

Τα όργανα μέτρησης που θα χρησιμοποιούνται θα είναι σύγχρονα και θα φέρουν Πιστοποιητικά από Εργαστήριο Βαθμονόμησης. Το φυσικό πρόσωπο ή ο εκπρόσωπος της εταιρίας θα πρέπει (επί ποινή απόρριψης) να καταθέσει τα πιστοποιητικά του εξοπλισμού του (μέγιστος χρόνος ισχύος τα δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης τους).

Ο ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει γραπτά πρωτόκολλα ελέγχων ποιότητας και ασφαλούς λειτουργίας για τα μηχανήματα παραγωγής και ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών αλλά και βοηθητικού εξοπλισμού (μόνιτορ, εκτυπωτές Laser, διαφανοσκόπεια κ.α.), τα οποία θα καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) στην προσφορά του και τα οποία να είναι σύμφωνα με την εγκύκλιο Α.α /499/3064/04.1.2006 της ΕΕΑΕ .

Ο ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) το Πρόγραμμα διασφάλισης Ποιότητας (Ε.Κ.Α. άρθρα 1.1.4.7.4, 3.4.3, 3.17.1) που θα εφαρμόσει.

Το εγχειρίδιο πρέπει να συνοδεύεται από έντυπες φόρμες οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για την καταγραφή στοιχείων τα οποία θα αποτελέσουν στη συνέχεια τα αρχεία που εκτός των άλλων αποδεικνύουν τη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Τα φυσικά πρόσωπα θα πρέπει να καταθέσουν (επί ποινή απόρριψης) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 ότι δεν κατέχουν θέση σε Δημόσιο Νοσοκομείο και ότι δεν δεσμεύονται από συμβόλαιο αποκλειστικής συνεργασίας με οποιονδήποτε φορέα του ιδιωτικού τομέα.

Ο ανάδοχος - υπεύθυνος ακτινοπροστασίας θα διαθέτει και θα καταθέσει Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ακτινοφυσικού.

Ο ανάδοχος - υπεύθυνος ακτινοπροστασίας πρέπει να διαθέτει πείρα από αντίστοιχα έργα που έχει αναλάβει στο παρελθόν ήτοι εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών ως υπεύθυνος ακτινοπροστασίας εργαστηρίου κατηγορίας Χ2 δημόσιου νοσοκομείου.

Ο ανάδοχος - υπεύθυνος ακτινοπροστασίας θα καταθέσει (επί ποινή απόρριψης) υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 όπου θα αναφέρεται η σχετική προϋπηρεσία ως προς την υπευθυνότητα ακτινοπροστασίας σε άλλα δημόσια νοσοκομεία με αντίστοιχο εξοπλισμό.

Η εμπειρία και η ικανότητα του αναδόχου στην παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών (ακτινοπροστασίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες) θα τεκμηριώνεται με τουλάχιστον 3 συστάσεις-αξιολογήσεις από Διοικήσεις Δημόσιων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων. Επίσης, θα κατατεθεί βιογραφικό σημείωμα προς αξιολόγηση της εμπειρίας του αναδόχου.

Οι τακτικές επισκέψεις του φυσικού προσώπου - εταιρίας στους χώρους του ακτινολογικού εργαστηρίου κατά τη διάρκεια της σύμβασης καθορίζονται στην από 11/2006 σχετική εγκύκλιο της Ε.Ε.Α.Ε., και θα είναι 6 για το Γ. Ν. Πρέβεζας και 2 για Κ.Υ.. Έκτακτες επισκέψεις θα γίνονται όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου σε συμφωνία με το φυσικό πρόσωπο – εταιρία.

 

Οι ζητούμενες υπηρεσίες ακτινοφυσικής περιγράφονται στα ακόλουθα:

Τα μέλη της επιτροπής

 

1.ΘΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

2.ΒΕΡΒΕΡΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ

3.ΝΤΕΤΣΙΚΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστηκε 396 φορές