Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2014 02:00

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΦΥΛΑΞΗΣ

Γράφτηκε από τον

ΟΡΟΙ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

                             ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

 1. Το προσωπικό του αναδόχου θα φέρει ομοιόμορφη στολή που θα είναι ίδια από πλευράς ποιότητας και χρώματος με εμφανή τα στοιχεία του (Όνομα, Επώνυμο) κάθε εργαζόμενου και θα υπόκειται στην έγκριση του Νοσοκομείου.                                                                                              
 2. Κατώτατο όριο ατόμων ένα (1) για την πρωινή βάρδια και από ένα άτομο (1) κατά την απογευματινή και βραδινή βάρδια τις καθημερινές και από ένα άτομο (1) κατά την πρωινή, απογευματινή και βραδινή βάρδια Κυριακές και Αργίες.
 3. Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται πρέπει να είναι ειδικευμένο, υγιές, λευκού ποινικού μητρώου, άριστο στο είδος του, άψογο από πλευράς συμπεριφοράς απέναντι σε τρίτους και στο προσωπικό του Νοσοκομείου, έμπειρο σε θέματα παροχής ασφαλείας-φύλαξης και σε περίπτωση αντικατάστασής του θα ενημερώνεται το Νοσοκομείο και θα καταθέτει τις νόμιμες άδειες ασκήσεως επαγγέλματος.
  1. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλους τους Ελληνικούς Νόμους τους σχετικούς με την εργασία (εργατική νομοθεσία Ν. 2518/1997 όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.3707/2008) και τις διατάξεις για αμοιβές ωράριο εργασίας κοινωνικών παροχών, αποζημιώσεων, φόρων κλπ., θα ευθύνεται δε έναντι των ελληνικών αρχών για την τήρηση κάθε υποχρέωσης που προκύπτει απ’ αυτές. Επίσης υποχρεώνεται να εκπληρώνει όλες τις υποχρεώσεις του απέναντι στο Δημόσιο, στους ασφαλιστικούς φορείς και σε κάθε τρίτο.
  2. Σε περίπτωση που το αναγραφόμενο κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού είναι κάτω του νομίμου που προβλέπει η σχετική Νομοθεσία (κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας υπαλλήλων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφάλειας) θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόρριψη τέτοιων προσφορών.
  3. Ο ανάδοχος θα επιβλέπει και θα συντονίζει το έργο ο ίδιος ή νόμιμος εκπρόσωπος του και θα συντάσσει μηνιαία έκθεση η οποία θα παραδίδεται στο Διοικητή του Νοσοκομείου.
  4. Εμπειρία προσωπικού σε υπηρεσίες φύλαξης: Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο να έχει την κατάλληλη γνώση για τη φύλαξη (άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, κ.λπ.). Η Ανάδοχος Εταιρεία οφείλει να παρέχει στοιχεία που θα αποδεικνύεται η καταλληλότητα καθώς και η προϋπηρεσία κάθε φύλακα.
  5. Υποχρέωση του αναδόχου είναι η τήρηση βιβλίων επικοινωνίας με τους αρμόδιους του Νοσοκομείου με σκοπό την αναγραφή σ’ αυτά τυχόν παραλείψεων όσο και παραπόνων. Επίσης υποχρεώνεται να αποκαθιστά αμέσως κάθε έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και γνωστοποιείται σ’ αυτόν από τα αρμόδια όργανα του Νοσοκομείου.
  6. Αν ο ανάδοχος δεν φροντίζει σύμφωνα με τα παραπάνω για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης πλημμελούς εργασίας θα επιβάλλεται απο το Νοσοκομείο ποινική ρήτρα απο 100ευρώ μέχρι 1.000ευρώ ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της ζημιάς, παρακρατούμενη απο την μηνιαία αμοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουμένου του δικαιώματος καταγγελίας της σύμβασης και κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου.
  7. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιεί εγγράφως στο απασχολούμενο απ΄ αυτόν προσωπικό ότι ουδεμία εξάρτηση ή εργασιακή σχέση έχει με το Νοσοκομείο. Να τηρείται από αυτούς απόλυτη εχεμύθεια και διακριτικότητα.
  8. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να έχει ασφαλίσει όλο το προσωπικό του, στο ΙΚΑ και σε κάθε άλλο ασφαλιστικό φορέα που προβλέπει ο Νόμος. Το Νοσοκομείο δεν θα επιτρέπει σε κανένα εργαζόμενο του αναδόχου να εργάζεται αν δεν αποδεικνύεται η ασφαλιστική του κάλυψη, υποχρεουμένου του εργολάβου να εφοδιάζει το Νοσοκομείο με τα σχετικά και επίσημα έγγραφα.
  9. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί όλα τα προστατευτικά μέτρα ασφαλείας για την διαφύλαξη της υγείας του προσωπικού του (εμβολιασμός κλπ.)ενώ για κάθε συνέπεια απο την παραβίαση αυτών των μέτρων το Νοσοκομείο δεν θα φέρει καμία ευθύνη.
   1. Oανάδοχος υποχρεώνεται να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικά και μόνο υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που ήθελε συμβεί στο προσωπικό του.
   2. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι η εργασία θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια και θα είναι υπεύθυνος έναντι του Νοσοκομείου για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της φύλαξης στους χώρους που περιλαμβάνονται στην παρούσα για όλο τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης και για όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
   3. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται στην παροχή στο προσωπικό του των νομίμων αδειών και αναπαύσεων και να καλύπτει τα κενά απο ασθένειας ή αδικαιολόγητες απουσίες , για την εκπλήρωση των αναλαμβανομένων με την παρούσα υποχρεώσεων του έναντι του Νοσοκομείου.
   4. Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της παρούσας Σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
   5. Ο συμμετέχων επίσης υποχρεούται
   6. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στο Νοσοκομείο αντίγραφο των αδειών εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού.
  10. Αρμόδιο όργανο για την εν γένει λειτουργία του χώρου του τομέα ασφάλειας θα είναι τριμελής επιτροπή που θα ορισθεί με πράξη Διοικητή και η οποία θα απευθύνεται στον εκπρόσωπο που θα ορίσει έγγραφα ή ιδιωτική εταιρεία ασφάλειας.
   1. Οι εταιρείες που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό οφείλουν να διαθέτουν και να προσκομίσουν πιστοποιητικό ISO9001:2008/ΕΛΟΤ 1801.

α. Να αναφέρει ρητά τον αριθμό των ατόμων που θα απασχολεί σε 24ωρη βάση.

β. Χαρακτηρισμός στοιχείων ή πληροφοριών κατά την προσφορά ως εμπιστευτικών. Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα του, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Στην αντίθετη περίπτωση θα δύνανται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνο στην προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερόμενου.

γ.Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης,εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Διευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Διευκρινίσεις δίνονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου.

Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν.

δ. Ο προσφέρων θα δηλώνει αναλυτικά τη συμμόρφωση ή απόκλιση των προσφερομένων σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης . Προσφορές που παρουσιάζουν, κατά την κρίση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου, ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της Διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές δεν αναφέρονται στους απαράβατους όρους και κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια Επιτροπή.

Η υπέρβαση του χρόνου παράδοσης αποτελεί ουσιώδη απόκλιση και η προσφορά θα απορρίπτεται. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη, γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου.

ε. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Καθ’ όλο το διάστημα του χρόνου ισχύος της σύμβασης τηρείται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ ημερολόγιο στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα συμβάντα και περιστατικά   που προκύπτουν κατά την διάρκεια του 24ώρου στους χώρους φύλαξης και το οποίο θα προσκομίζονται υποχρεωτικά σε εβδομαδιαία βάση για έλεγχο στο γραφείο προσωπικού του Νοσοκομείου ενώ θα υπάρχει και σχετική άμεση έγγραφη ενημέρωση του Νοσοκομείου από την ανάδοχο εταιρεία για σοβαρά περιστατικά.

                       Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

1.ΔΡΟΣΟΥ ΕΛΕΝΗ

2.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

3.ΤΕΦΑ ΑΝΝΑ

Διαβάστηκε 3131 φορές