Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 02:00

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           ΑΔΑ:6ΡΡΓ469079-5ΕΡ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 6ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ - ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Τμήμα :..............:   Οικονομικό                                                                                   ΗΜΕΡΟΜ.:12/11/2014

Πληροφορίες:.. : Μάντζιου Όλγα                                                                             Αρ.Πρωτ.:ΔΣ/1567

ΤΗΛ.:……………...: 2682361310

FAX :……………… : 2682024837                                                                                      

Ταχ. Δ/νση :…...:.Σελευκείας 2 Πρέβεζα

Τ.Κ.: 48100

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ.6A/2014

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ   ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ                                                                                                               

με κωδικό κατηγορίας CPV (50420000-5)

Συνολικού προϋπολογισμού διαγωνισμού 6.790,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

και ημ/νία διενέργειας 20/11/2014 (ώρα : 12.00 π.μ.).

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Πρόχειρος   Μειοδοτικός Διαγωνισμός

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Η χαμηλότερη τιμή

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 20/11/2014      Ημέρα: ΠΕΜΠΤΗ   Ώρα διενέργειας: 12:00 Π.Μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

Συντηρήσεις ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ

6.790,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICEKITSτης κάμερας KODAKDRYVIEW 5700 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.000,00 € με ΦΠΑ

8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 840,00 € με ΦΠΑ

10)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.350,00€ με ΦΠΑ

11)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD® NXΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2.600,00€ με ΦΠΑ

5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICE KITS TOY ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GEDATEXOHMEDA 1.000,00€ με ΦΠΑ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV

(50420000-5)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

Όπως αναλυτικά αναφέρεται στον ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α΄

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΗΝΕΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ

Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις καθώς και στην κράτηση του αρ.3 του Ν. 3580/2007.

ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)

Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94

Διαβάστηκε 855 φορές