Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου 2014 02:00

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (CPV33141119-7)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                                         Πρέβεζα 11-11-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                                               Αρ. Πρωτ.:8936

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                     

        

Tμήμα……..:    Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:      ΜΑΝΤΖΙΟΥ ΟΛΓΑ

Tηλ. ……….:    2682361310

Fax ………..:    26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                                  

                          481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ (CPV33141119-7)

                Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 17/11/2014 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 1.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός. Η ποσότητα αφορά αναλώσεις 6μήνου.

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

A/A ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΙΜΩΝ

TIMH ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ

TIMH ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

6.000 ΜΕΤΡΑ

     

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

Α)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΉ ΓΑΖΑ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗΥΔΡΟΦΙΛΗ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΑΖΩΝ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους Τoυ εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ.

Να είναι σιδερωμένη και να μη είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες.

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .

Αριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό μέτρο     18

Κλωστές κατά στήμονα ανά 100 mm     100-+5

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά mm στη διεύθυνση του στήμονα      50

κλωστές κατά κρόκη ανά 100 mm     80+-5

Ελάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά mm στη διεύθυνση της κρόκης  30

ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+-1%)μέτρων(m).

Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν το περιεχόμενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

2.του είδους του περιεχόμενου

3.η ημερομηνία παραγωγής

4.ο αριθμός παρτίδας

5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)

6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας.

7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη.

8.η σήμανση πιστότητας CE.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.O μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα αποστείλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά τριάντα εκατοστά υφάσματος

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1.Οι προμηθευτές με τη προσφορά τους ,πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος)του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού)που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες υδροφιλία λεύκανση ,ξήρανση κ.λ.π.)και το οποίο θα διαθέτει άδεια βεβαίωσης δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης αρχής και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE.Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.

2..να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας IIα γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

3.Nα καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τα σημεία 1, 2, 3, της παραγράφου αυτής θεωρούνται «απαράβατοι όροι ».

                                                                                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

                                                                                            ΠΑΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                                         

Διαβάστηκε 984 φορές