Παρασκευή, 11 Απριλίου 2014 11:50

Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                                   Πρέβεζα 11-4-2014

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                                          

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ-                                         Αρ. Πρωτ.

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ           

        

Tμήμα……..: Οικονομικό

 

           ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

 

ΠΡΟΣ   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 

 

Πληρ………:   Δρόσου Χρ.

Tηλ. ……….: 2682361310

Fax ………..: 26820 24837

Tαχ. Δ/νση ..: Σελεύκειας 2                    

                        481 00, Πρέβεζα

            

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση ενδιαφέροντος συλλογής προσφορών για κατάθεση τεχνικών και οικονομικών προσφορών για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ»

ΣΧΕΤ.Η αριθμ. Πρωτ.ΔΣ 460-10/4/14 απόφαση Διοικητή για την έγκριση προμήθειας ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ με την διαδικασία συλλογής προσφορών.

 

            Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε τεχνική και οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο έως 02/05/2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ λόγω του κατεπείγοντος για τα κάτωθι είδη για την κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Οι τιμές για τα προσφερόμενα είδη θα είναι κατώτερες ή ίσες του Παρατηρητηρίου Τιμών που τηρείται από την Επιτροπή Προμηθειών (www.epromy.gr) (όπου υπάρχουν) και θα αναγράφεται και ο αντίστοιχος κωδικός:

Να αναφερθεί εάν τα ζητούμενα είδη είναι άμεσα διαθέσιμα.

 

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΩΘΙ ΠΙΝΑΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Η ΑΡΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ.

 

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ -ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Χειρουργική Γάζα (33141119-7)

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40CMX40CM

1.000 ΤΕΜΑΧΙΑ

2

Ιατρική Γάζα (33141114-2)

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

20.000 ΜΕΤΡΑ

 

  

     ΜΕΡΟΣ Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Να αναφέρεται η χώρα προέλευσης των προϊόντων.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ IATΡΙΚΗΣ ΓΑΖΑΣ

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

1

Χειρουργική Γάζα (33141119-7)

 

ΓΑΖΑ ΛΑΠΑΡΟΤΟΜΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ 40CMX40CM

Να είναι υδρόφιλες από 100% βαμβάκι ,υψηλής απορροφητικότητας ,άοσμες.

Να έχουν πυκνότητα δεκαοκτώ (18)cm/τετραγωνικό εκατοστό και βάρος είκοσι τέσσερα (24) gr/τετραγωνικό μέτρο τουλάχιστον ,κομμένες ισομετρικά και εσωτερικά διπλωμένες χωρίς ατέλειες (ξέφτια ή χνούδια)

Να έιναι σύμφωνα μ ετην Ευρωπαϊκή και την Ελληνική Φαρμακοποιία.

να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή υφασμένη και όχι κολλημένη από 100% βαμβάκι περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου   διπλωμένη 12 ply   με γαζιά και κορδόνι.   ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 40Χ40cm περίπου

2

Ιατρική Γάζα (33141114-2)

Α

ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ ΥΔΡΟΦΙΛΗ

Η απορροφητική γάζα βάμβακος είναι ύφασμα βάμβακος απλής ύφανσης που έχει υποστεί πλήρη λεύκανση και κάθαρση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η υπό προμήθεια γάζα θα πρέπει να πληροί τους όρους Τoυ εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003 και ειδικότερα να είναι τελείως λευκή, άοσμη, απαλλαγμένη από κόλλες, ελαττώματα της ύφανσης (σχίσματα παραφασάδες, συσσωματώματα κλωστών κ.λ.π. και να μη παρουσιάζει κατά τόπους ρυπαρή εμφάνιση από οποιεσδήποτε ουσίες μηχανέλαια κ.λπ.

Να είναι σιδερωμένη και να μη είναι ή να φαίνεται λοξοϋφασμένη η γωνία σύγκλισης του στήμονα με την κρόκη να είναι 900 μοίρες.

Aριθμός κλωστών ανά τετραγωνικό εκατοστόμετρο να ανήκει στον πέμπτο του πίνακα 1 του προτύπου ΕΝ 14079:2003 .

Aριθμός κλωστών ανα τετραγωνικό μέτρο                 18

Κλωστές κατά στήμονα ανα 100 mm                       100-+5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά

mm στη διεύθυνση του στήμονα                             50

κλωστές κατά κρόκη ανα 100 mm                             80+-5

Eλάχιστο φορτίο θραύσης σε Νewton,s ανά

mm στη διεύθυνση της κρόκης                                 30

ελάχιστη μάζα σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό μέτρο 24

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Οι γάζες θα έχουν πλάτος 90(+-1%)εκατοστά (cm)και μήκος 100(+-1%)μέτρων(m).

Oι γάζες θα είναι συσκευασμένες σε πακέτα με μορφή αναδίπλωσης (ΖΙΚ-ΖΑΚ) του ενός μέτρου ή σε φύλλα με τη μία διάσταση 90cm σε απαραβίαστη συσκευασία ανά πακέτο. Τα υλικά συσκευασίας δεν πρέπει να επηρεάζουν   το περιεχόμενο πρέπει να παρέχουν προστασία από την υγρασία, τη ρύπανση και να αντέχουν στην μεταφορά. Επί του εξωτερικού περιβλήματος θα αναγράφονται τα παρακάτω:

1.τα στοιχεία του εργοστασίου παραγωγής

2.του είδους του περιεχόμενου

3.η ημερομηνία παραγωγής

4.ο αριθμός παρτίδας

5.οι διαστάσεις (μήκος και πλάτος)

6.ο αριθμός της σύμβασης και ο φορέας.

7.η ένδειξη ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΙΔΟΣ με ανεξίτηλη μελάνη.

8.η σήμανση πιστότητας CE.

ΕΛΕΓΧΟΙ

Η ταυτοποίηση της απορροφητικής γάζας βάμβακος καθώς και οι έλεγχοι θα γίνονται σύμφωνα με τα αναφερόμενα εναρμονισμένου προτύπου ΕΝ 14079:2003   που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προδιαγραφής.O μακροσκοπικός έλεγχος γίνεται από την επιτροπή παραλαβής και σε ποσοστό 10 % της προσκομισθείσης ποσότητας. Για τον εργαστηριακό έλεγχο, η επιτροπή παραλαβής εάν απαιτηθεί θα αποστείλει για έλεγχο στα αρμόδια εργαστήρια (Ε.Ο.Φ., Γ.Χ.Κ. κ.λ.π.)

Τα δείγματα και τα έξοδα του εργαστηριακού ελέγχου βαρύνουν τον προμηθευτή.

να φέρει μια ακτινοσκιερή κλωστή περιεκτικότητας τουλάχιστον 45% θειικού βαρίου ανά τριάντα εκατοστά υφάσματος.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

1.Οι προμηθευτές με τη προσφορά τους ,πρέπει να δηλώνουν τα στοιχεία (επωνυμία, τόπος)του εργοστασίου κατασκευής του επιδεσμικού υλικού)που θα πραγματοποιήσει την ύφανση και τις λοιπές επεξεργασίες υδροφιλία λεύκανση ,ξήρανση κ.λ.π.)και το οποίο θα διαθέτει άδεια βεβαίωσης δυνατότητας παραγωγής επιδεσμικού υλικού από τον Ε.Ο.Φ. ή αντίστοιχης επίσημης αρχής   και βεβαίωση από τον κοινοποιημένο οργανισμό ότι τα προϊόντα του προμηθευτή κυκλοφορούν στο εμπόριο με τη σήμανση CE.Αντίγραφο της ανωτέρω αδείας και βεβαίωσης θα κατατίθενται με την προσφορά.

2..να καταθέσουν πιστοποιητικό εκδοθέν από πιστοποιημένο οργανισμό (όπου θα αναγράφεται και η ημερομηνία ισχύος αυτού) ότι τα προϊόντα της κατασκευάστριας εταιρείας κατηγορίας IIα γάζες απλές και γάζες ακτινοσκιερές είναι σύμφωνα με την οδηγία 93/42/ΕΚ και μπορούν να φέρουν τη σήμανση CE.

3.Nα καταθέσουν επίσημο κατάλογο του πιστοποιημένου οργανισμού όπου θα αναγράφεται η κατασκευάστρια εταιρεία υπέρ της οποίας έχει εκδώσει το εν λόγω πιστοποιητικό.

Τα σημεία 1,2,3, της παραγράφου αυτής θεωρούνται «απαράβατοι όροι »

 

 

 

                                                                                         Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

 

 

                                                                                                   ΑΥΔΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Διαβάστηκε 1024 φορές