Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013 01:50

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 27Α/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δημόσιος Ανοιχτός Διαγωνισμός για Προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 27-11-2013 Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ Ώρα: 12:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ (πρώην ΥΠΑΝ)
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 33140000-3
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 157.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΈΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 18/10/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 16/10/2013

Διαβάστηκε 1795 φορές