Δευτέρα, 01 Ιουλίου 2013 09:45

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός για ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η χαμηλότερη τιμή
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 29-7-2013
Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα: 12:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

1) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ GAMBRO ΑΚ-200S ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 15.000,00 € με ΦΠΑ
2) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΛΥΧΝΙΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GENERAL ELECTRIC PROTEUS XR-E. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 9.000,00 €
με ΦΠΑ
3) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ PHILIPS BUCKY DIAGNOSTICS TS Κ.Υ.ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.300,00€ με ΦΠΑ
4)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICE KITS ΔΥΟ
(2)ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ JULIAN DRAEGER,ΕΝΟΣ PARAMETER BOX
ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1) ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ OXYLOG ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.000,00€ με
ΦΠΑ
5) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICE KITS TOY
ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ GE DATEX OHMEDA 3.500,00€ με ΦΠΑ
6)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ TOY ΑΞΟΝΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
GENERAL ELECTRIC Hi Speed NXi ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 34.000,00€ με ΦΠΑ
7) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ SERVICE KITS της κάμερας
KODAK DRYVIEW 5700 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.000,00 € με ΦΠΑ
8) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ KAI ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΧΗΜΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ KODAK
M6-B ΤΟΥ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3.000,00 € με ΦΠΑ
9)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ –
ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 17.000,00 € με ΦΠΑ
10)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4.120,50€ με ΦΠΑ
11)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ STERRAD® NXΤΜ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
10.000,00€ με ΦΠΑ
12) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΝΝΕΑ (9) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
DRAKE WILLOCK ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ 40.000,00€ με ΦΠΑ
13)ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ
ΚΕΦΑΛΩΝ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ GE LOGIQ S6 8.000,00€ με ΦΠΑ
ΑΔΑ: ΒΛ4Ω469079-ΩΚΧ
Σελίδα 2 από 45 2
14) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΡΟΥ
(CULLIGAN) ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 7.380,00€ με Φ.Π.Α.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (50420000-5)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 173.300,50€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΈΤΟΣ με δικαίωμα δίμηνης παράτασης
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
(ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94)
Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
28/06/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ
28/06/2013

Διαβάστηκε 2392 φορές