en EN fr FR de DE it IT ru RU es ES
Παρασκευή, 31 Μαϊος 2013 11:43

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ– ΤΩΝ 4 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2013 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ– ΤΩΝ 4 ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ανοικτός Διαγωνισμός για Προμήθεια ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της εκάστοτε τιμής λιανικής πώλησης
ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία: 03-07-2013
Ημέρα: ΤΕΤΑΡΤΗ
Ώρα: 12:00 π.μ.
ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝ.ΝΟΣ.ΠΡΕΒΕΖΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΩΔΙΚΟΣ CPV (09100000-0)
ΚΩΔΙΚΟΣ GMDN
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 161.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ( 130.000,00€)
ΚΥ. ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ ( 7.000,00€)
ΚΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ ( 6.000,00€)
ΚΥ ΠΑΡΓΑΣ ( 6.000,00€)
ΚΥ ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΣ ( 5.000,00€)
ΨΥΧΑΡΓΩ ( 2.000,00€)
ΚΦΙΑ ( 5.000,00€)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΛΙΤΡΑ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ Όπως αναλυτικά αναφέρεται στο ΜΕΡΟΣ Β
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 ΈΤΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Σύμφωνα με τις εκάστοτε ανάγκες του Νοσοκομείου
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Οι τιμές υπόκεινται στις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων νόμιμες κρατήσεις
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΑΡΘΡΟ 24 ν. 2198/94) Κατά την πληρωμή παρακρατείται φόρος εισοδήματος σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2198/94
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 31/05/2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 31/05/2013 ΑΔΑ: ΒΕΧΩ469079-5ΗΘ

Διαβάστηκε 1782 φορές